?irketimiz Kesici Tak?mlar konusunda uzman bir kurulu? olup kesici tak?mlar? en son teknoloji ile ?lkeye getiren 60 y?l? b?y?k hizmetler vererek bu g?nlere gelmi? bir firmad?r. Zamanla piyasadaki kal?p parlatma ve lebleme konusundaki bo?lu?u farkederek bu konu ?zerine e?ilmi? d?nyada ?nde gelen firmalarla (Kemet, Diprofil gibi) temasa ge?ip ayn? ciddiyetle ve kararl?l?kla bu konunun T?rkiye'de tan?nmas?na ?nc?l?k etmi?tir. Parlatma ve lebleme konusunda gerek makina gerekse malzeme y?n?nden kaliteli ve g?venilir bir firma olman?n mutlulu?unu ya??yoruz.

B?nyemizde bulunan ekiple parlatma ve lebleme konusunda T?rkiye'de en son teknolojik i?lemlerle sizlere hizmet vermek i?in var?z. Bu konuda her bak?mdan kendimize g?vendi?imizi siz sayg?de?er m??terilerimizin daima yan?nda oldu?umuzu bildirir. Sayg?lar Sunar?z...

SAFTA? LTD ?T?.

home image 1

home image 1

home image 1